21 October 2021

Kommuniké från extra bolagsstämma YouCruit AB

Stämman biföll enhälligt samtliga förslag som styrelsen lagt fram.

  • Stämman godkände den emission av teckningsoptioner som styrelsen beslutat
  • Stämman beslöt ändra bolagsordningen så att ett avstämningsförbehåll införs, att förköpsförbehållet tas bort, att antalet styrelseledamöter ska ligga i spannet 3 - 7 st, samt andra, smärre, ändringar.

# AGM