14 June 2021

Kommuniké från årsstämma YouCruit AB

Stämman biföll enhälligt samtliga förslag som styrelsen lagt fram.

  • Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen 2020. Stämman beslöt att dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust skall göras enligt den fastställda balansräkningen.
  • Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2020.
  • Årsstämman omvalde Carl Rafael Fredson, Mark Gauger, Patrick Gilmore-Ellis, Axel Granlund, Per Henriksson,  Matthew Kolinski, och Magnus Wide som styrelseledamöter. Dessutom valdes Lotta Askerlund, Sven Holmgren, och Patrik Nevsten som nya styrelseledamöter. De presenteras närmare nedan. Stämman valde Sven Holmgren till ordförande.
  • Stämman beslöt att bolaget ska införa en valberedning, och att denna utses så att de två största ägarna utser vars en representant, att de ägare som är operativa i Bolaget gemensamt utser en representant, och att styrelsens ordförande, med utslagsröst, ingår som valberedningens ordförande.
  • Årsstämman beslutade att utse revisionsbolaget Ernst & Young AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Ernst & Young AB har meddelat att Henrik Rosengren är huvudansvarig revisor.
  • Stämman beslöt också att ändra bolagsordningen, så att aktiekapital och antal aktier utökas.

Vidare beslöt stämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission/emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Styrelsens beslut om emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsens bemyndigande omfattar rätt att besluta om kontantemission, apportemission eller att aktier, konvertibler eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt. Vid beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall utgångspunkten för emissionskursens fastställande vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle. Avslutningsvis beslöt stämman att styrelsen får göra smärre ändringar i på stämman tagna beslut.

"Med de ambitioner vi har som bolag är det kritiskt att ha rätt kompetenser och know-how på plats i både ledning och styrelse. Därför vill jag passa på att välkomna våra tre nya styrelseledamöter Lotta, Patrik och Sven till styrelsen där Sven nu tar över rollen som ordförande. Vi är otroligt glada att hälsa alla tre välkomna till YouCruit. Deras bakgrunder inom investeringar men framförallt erfarenheter av att bygga internationella team och nischade globala Marknadsplatser kommer att vara viktiga i vägledare i det enorma momentum vi befinner oss i nu och framöver." säger Mats Holmbäck, YouCruits VD.

Om de nya styrelseledamöterna

Sven Holmgren har stor erfarenhet att jobba med teknikdrivna, disruptiva bolag både i noterad och onoterad miljö.  Förutom några mindre ”startups” kommer Sven  senast från styrelseuppdrag i First North-listade Safeture och BIMobject. Sven innehade ordförandeposten  i BIMobject då bolaget noterades på First North under 2013 och var djupt delaktig i den framgångssaga som BIMobject blev i skapandet av den marknadsplats som gjorde BIMobject till störst i världen inom sin vertikal. Youcruit med sin vertikala jobb marknadsplats Lanefinder i spetsen har stora likheter med BIMobject i strategi och utförande när de skapar världens största marknadsplats för rekrytering av lastbilschaufförer.

Sven har en bakgrund som jurist och arbetade många år som advokat på advokatfirman Lindahl samt därefter – i 17 år - som chefsjurist, VD/koncernchef på det Malmö-baserade invetmentbolaget Volito. Sven har stor affärserfarenhet och har arbetat med stora transaktioner, framförallt inom finansiering och förvärv, på en internationell spelplan. Han besitter en stor erfarenhet och kommer att kunna stödja både VD och övriga management såväl som att leda styrelsearbetet för Youcruit i spännande tider av stark tillväxt. Sven agerar även affärsängel i olika sammanhang och har genom åren investerat i ett flertal framförallt teknikdrivna onoterade bolag där han också agerat mentor.

Lotta Askerlund har över 20 års erfarenhet inom HR, där hon har haft såväl strategiska som operativa roller i ett antal olika branscher. Sedan 2014 har hon rollen som Global HR Director på börsnoterade BIMobject, där hon även ingår i ledningsgruppen. BIMobject har och har haft, en intensiv tillväxt under ett antal år där Lotta haft en drivande roll som HR chef med stort fokus på rekrytering av personal globalt, uppbyggnad av organisationen  samt expansion på nya marknader.  Lotta har under 15 års tid bott och jobbat i USA (Fort Lauderdale, FL och San Francisco, CA) där hon haft olika ledande HR tjänster, bla på OPENLANE, en marknadsplatform inom bilindustrin; och AerCap, idag världsledande inom flygleasing och finansiering. Med sin långa erfarenhet inom HR, många år på den globala marknaden samt relevant expertis och lärdom av organiskt växande start-ups kommer Lotta kunna vara en resurs och vägledare för YouCruit och Lanefinder framåt.

Patrik Nevsten har över 20 års erfarenhet inom börsnoterade aktier, riskkapital och fastighetsinvesteringar. Han är Partner på North Sea Capital A/S där han de senaste 15 åren rådgett institutionella investerare i riskkapitalinvesteringar i USA och Europa och sitter i advisory boards till flera riskkapitalfonder. Han är privat investerare i flertalet tillväxtbolag i Sverige och USA samt fastighetsbolag i Sverige som han har grundat och byggt upp. Han har ett stort internationellt nätverk och lång insikt och erfarenhet inom tillväxtinvesteringar, affärsmodeller och strategiskt tänkande. Patrik är Civ. Ing. i Industriell Ekonomi från Lunds Universitet och Civ. Ek. National Ekonomi, Lunds Universitet. Patrik har en MBA från INSEAD och Executive Educations från INSEAD och Harvard Business School. Med lång erfarenhet, internationellt kontaktnät och bred strategisk insikt kommer Patrik fortsätta vara en bra resurs och bollplank för Youcruit och Lanefinder framåt.

# AGM